Kệ thép 5 tầng

 Kệ thép 5 tầng 91cm trắng/đen  Kệ thép 5 tầng 91cm trắng/đen
2,145,000₫
 Kệ thép 5 tầng 152cm trắng/đen  Kệ thép 5 tầng 152cm trắng/đen
3,410,000₫
 Kệ thép 5 tầng 152cm - ngăn thép  Kệ thép 5 tầng 152cm - ngăn thép
3,778,500₫
 Kệ thép 5 tầng 122cm trắng/đen  Kệ thép 5 tầng 122cm trắng/đen
2,970,000₫
 Kệ thép 5 tầng 122cm - ngăn thép  Kệ thép 5 tầng 122cm - ngăn thép
3,206,500₫
 Kệ thép 5 tầng 107cm trắng/đen  Kệ thép 5 tầng 107cm trắng/đen
2,387,000₫
 Kệ thép 5 tầng 107cm - ngăn thép  Kệ thép 5 tầng 107cm - ngăn thép
2,601,500₫
 Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo  Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo
6,600,000₫