Hướng dẫn sử dụng bàn điều chỉnh chiều cao CSPS

 

BÀN ĐIỀU CHỈNH CHiỀU CAO BẰNG ĐIỆN CSPS 168CM

Hướng dẫn lắp ráp: CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

 

BÀN ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO CSPS

Sách thuyết minh: 117cm 132cm 157cm

 

BÀN ĐIỀU CHỈNH CHiỀU CAO BẰNG ĐIỆN CSPS 117CM

Hướng dẫn lắp ráp: CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️