Hướng dẫn sử dụng kệ thép CSPS

 

 

KỆ THÉP 5 TẦNG NGĂN LƯỚI

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK
Sách thuyết minh theo kích thước:
  76cm ⬇️ | 91cm ⬇️ 
107cm ⬇️ 122cm ⬇️
152cm ⬇️ 

 

KỆ THÉP 5 TẦNG NGĂN THÉP

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK
Sách thuyết minh theo kích thước:
  76cm ⬇️ | 91cm ⬇️ 
107cm ⬇️ 122cm ⬇️
152cm ⬇️